• ID저장회원가입ID패스워드찾기
 • :: 선수검색
 • 심판기록원 인트라넷접속(새창)
 • 팀관리자 인트라넷접속(새창)

촤측배너

 • ⊙경기일자 : 2018-08-11(09:00)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  달구벌실버 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  KT 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0
 • ⊙승리투수 :     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 :   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2018-08-12(06:00)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  DG파이어뱃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TIMING 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0
 • ⊙승리투수 :     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 :   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2018-08-12(09:40)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  아카시아 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  대구올스타 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0
 • ⊙승리투수 :     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 :   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2018-08-12(11:30)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  아카시아 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  에스엘라이팅 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0
 • ⊙승리투수 :     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 :   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2018-08-12(11:50)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  대구올스타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  돌로 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0
 • ⊙승리투수 :     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 :   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2018-08-12(07:50)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  긍성TOOLS 8 0 0 4 5 17 15 3
  상신브레이크 0 2 0 5 3 10 9 4
 • ⊙승리투수 : 김병혁     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 신한식   ⊙MVP : 김병혁
 • ⊙경기일자 : 2018-08-12(06:00)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  내추럴스톤 8 0 1 8 17 9 2
  미르나인A 3 0 3 0 6 7 5
 • ⊙승리투수 : 강덕수     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 채병철   ⊙MVP : 강덕수
 • ⊙경기일자 : 2018-08-11(07:00)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  허리케인 1 5 0 0 2 0 8 6 0
  법원A 2 0 0 0 3 0 5 7 4
 • ⊙승리투수 : 김호연     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 김규영   ⊙MVP : 곽기영
 • ⊙경기일자 : 2018-08-12(07:45)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  로켓맨 2 0 4 0 0 1 0 7 5 4
  삼각 2 0 1 0 0 2 0 5 7 3
 • ⊙승리투수 : 서인백     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 고현진   ⊙MVP : 서인백
 • ⊙경기일자 : 2018-08-12(10:00)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  고마고마 1 1 0 0 0 0 0 2 6 4
  조광페인트 3 2 0 0 0 2 7 7 0
 • ⊙승리투수 : 김병조     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 이장희   ⊙MVP : 김병조

우측배너