• ID저장회원가입ID패스워드찾기
 • :: 선수검색
 • 심판기록원 인트라넷접속(새창)
 • 팀관리자 인트라넷접속(새창)

촤측배너

 • ⊙경기일자 : 2018-12-11(07;30)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  야구백화점 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0
  롯데파이터스 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 • ⊙승리투수 :     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 :   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2018-12-10(07:30)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  롯데파이터스B 2 1 0 0 0 2 5 7 5
  위오너스 1 4 0 0 1 6 6 5
 • ⊙승리투수 : 여경도     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 최승현   ⊙MVP : 박상환
 • ⊙경기일자 : 2018-12-16(14:00)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  한패밀리A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  위너 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0
 • ⊙승리투수 :     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 :   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2018-12-16(12:00)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  한패밀리A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  래콘즈 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0
 • ⊙승리투수 :     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 :   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2018-12-16(10:00)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  한패밀리A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TK파이터스 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0
 • ⊙승리투수 :     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 :   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2018-12-16(08:00)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  한패밀리A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  블루다이아몬드 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0
 • ⊙승리투수 :     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 :   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2018-12-09(08:30)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  한패밀리B 1 1 0 1 3 7 2
  에스엘성산 2 4 5 1 12 7 2
 • ⊙승리투수 : 김태욱     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 최재호   ⊙MVP : 김태욱
 • ⊙경기일자 : 2018-12-09(12:10)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  찰짐 0 2 0 7 5 14 17 2
  제브라 3 0 2 6 0 11 12 5
 • ⊙승리투수 : 최재성     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 배영도   ⊙MVP : 최재성
 • ⊙경기일자 : 2018-12-09(10:02)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  찰짐 4 2 3 1 0 10 12 3
  70위더스 7 1 0 2 1 11 8 4
 • ⊙승리투수 : 이수환     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 이진규   ⊙MVP : 이수환
 • ⊙경기일자 : 2018-12-09(08:05)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  네츄럴스톤 3 0 2 0 5 10 11 2
  래콘즈 0 3 2 3 3 11 8 4
 • ⊙승리투수 : 김성준     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 강극희   ⊙MVP : 최웅연

우측배너